شاعرتوانااستادمیرزاتاراج

میرزا قلی پژوهنده(متخلص به تاراج)ازشعرای نامی شهرضا است وی از دوران کودکی به شاعری وسرودن اشعار علاقه مند بوده است واز همان اوان جوانی قطعاتی ارزنده سروده که تراویده های ذهنی او طرفداران فراوان یافته است مرحوم تاراج درانواع شعر ازقصیده وغزل استاد بوده بخصوص درگفتن ماده تاریخ گویی یدیدطولا وتبحری بیشترار خودنشادن داد.

منبع:کتاب تاریخ شهرضاصحفه۱۰۹

گردآورنده:عمادالدین منصف