شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی – استان اصفهان در محل عمارت چهلستون – ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۴

شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی - استان اصفهان در محل عمارت چهلستون

شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی - استان اصفهان در محل عمارت چهلستون

این عکس تاریخ ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۴ گرفته شده است .
به اتفاق شرکت کنندگان در مسابقه هنری خط و نقاشی – استان اصفهان در محل عمارت چهلستون گرفته شد.
آقایان ایستاده از چپ به راست

در ردیف بالا از عبارتند از:

سید‌مصطفی مجرد – شهریاری – محمدرضا آقاسی – نصرت الله فرزانه – مسیح اله – دهقان – میرشفیعی – بیژن حیدری – علی اکبر شکور .
ردیف وسط از چپ به راست :
سیاره – منصوری – الهی زاده-  سبزواری
نشسته از چپ به راست عبارتند از:  آصفی – قاسمی – ….- دهقان – طبیبیان –  مرشدی.