طرز تولید یخ درقدیم

یخچال ها ساختمان هایی بودند با مصالح ساختمانی آن روز یعنی کاهگل با سقفی گنبدی شکل ساخته می شد.این ساختمان دارای تعدادی حوضچه ویک گودال بزرگ در پایین این حوضچه ها و دیوارهای بلندبود.این حوضچه ها دارای ابعادیک متر عمق ودومترعرض وطول حدودا ۱۰مترساخته شده بود وگودال بزرگ دارای ابعاد ۴متر عمق و۵مترعرض وطول حدودا ۱۲متر ساخته شده بود.

در اواخر آبان ماه تا نیمه بهمن آب قنات را در شب های سرد آذرماه تا نیمه بهمن را به طریقی وارد ساختمان یخچال می کردند وآب را به سمت حوضچه های یخچال هدایت می کردند تا در شب های سرد دراین حوضچه یخ تشکیل گرددو فردای آن روز یخ هر حوضچه توسط چند نفر با میله هایی خارج می کردند وبه طرف گودال بزرگ هدایت می کردند وچند نفر داخل گودال قطعه یخ هارا با وسایلی همچون کلوخ کوب خورد کرده و به صورت متطح همه جارا می پوشاندندواین کارتا نیمه های بهمن ادامه داشت ودر نیمه های بهمن گودال بزرگ یخ را با کاه وکلش می پوشاندندودر روزهای گرم یخ هار اکم,کم خوردکرده وبه مشتریان عرضه می داشتند.تا اینکه از سال۱۳۲۷کارخانه تولید برق شهرشهرضا تاسیس گردید وکارخانه تولیدبرق بعدها خودشروع به تولید یخ کرد و به تدریج یخچال ها از رونق افتادند.ودر اثرتوسعه شهری ساختمان یخ چالها از بین رفت.

نویسنده:عماد الدین منصف