عصرطلایی صنعت فرش دستباف شهرضا

     تاریخچه  عصر طلایی فرش دستباف شهرضا حدود۱۲۰سال بیش با ورود مهاجرانی به شهرضا رقم خورد که قالی بافی را در شهرضا رایج دادند.البته این نکته را بایست متذکر شد که فرش دستباف در شهرستان شهرضا رایج بوده وحتی بیشتر از بعضی ازمناطق دیگر دستگاه داشته,اما تلاش برخی از افراد در حدود ۱۲۰سال پیش صنعت فرش شهرضا با به نقطه ی اوج وطلا یی خود رسانداند.

فرش دستباف شهرستان شهرضا دارای طرح والگوی خاصی بوده که می توان به طرح های نقشه سید میرزا,طرح های نقشه سولاری که از طرح نقشه های روستای سولار اقتباس شده بود و طرح نقشه گلپری و طرح نقشه گلدانی ولچک ترنج و ترنج بوته وافشان اشاره نمود. که با تجاری شدن فرش دستباف باعث شد که طرح های قمی درشهرستان شهرضا رواج یابدو طرح های اصیل شهرستان شهرضایواش یواش از صحنه خارج شوند.

از  افرادی که در ذیل نامبرده شدند کسانی هستند که شگفتی آفرینان فرش دستباف در شهرضا بایست نامبرد.

یکی از آنها سید میرزا هونجانی که از روستای هونجان به شهرضا آمد وفامیل احمدی گرفت ودختری به نام جمیله بیگم وزن خود سید میرزا شاگردانی رابرای قالی بافی تربیت کرند.

سید میرزا احمدی بافندگی هایی که داشت با دارهای رو زمینی ورنگ های سنتی ونقشه های هونجان که از نقشه های آنها سه ترنج و کبوتری بافته می شد.که درباطن ترکی گفته می شود.

ودیگری به نام باقر رنگرز از اصفهان به شهرضا مهاجرت کردند که از تیره ی آن ها مرحوم میرزا حبیب که تا دهه فتاد رنگرزی داشت.واز خانم های آن ها بافندگانی بوند که قالی را بر دار عمودی با نقشه اصفهان می بافتند وشاگردانی را تربیت کردند. همکنون نیزاین روش در شهرضا رایج است.

رضا بِلندی معروف به رضا قهوچی نیز از اصفهان به شهرضا مهاجرت کرد ویکی از باتجربه ترین افراد درامر بافندگی قالی بود.

۱- طرح طاووس یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۲- طرح طاووس یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۳-طرح طاووس یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۱- قالی بافته شده یکی ازطرح های سید میرزا (یک زرع ونیمی) که از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۲-قالی بافته شده یکی ازطرح های سید میرزا (یک زرع ونیمی) که از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۳-قالی بافته شده یکی ازطرح های سید میرزا (یک زرع ونیمی) که از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۴-قالی بافته شده یکی ازطرح های سید میرزا (یک زرع ونیمی)که حاشیه تمام طرح های سید میرزا این الگوبود.

۵-قالی بافته شده یکی ازطرح های سید میرزا (یک زرع ونیمی) که از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۱- قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۲-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۳-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۴-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۵-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۶-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۷-قالی بافته شده طرح نقشه گلدانی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۱-قالی بافته شده که در تصویربالا می بینید یکی از طرح های سولاری از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۲-قالی بافته شده که در تصویربالا می بینید یکی از طرح های سولاری از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۳-قالی بافته شده که در تصویربالا می بینید یکی از طرح های سولاری از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۴-قالی بافته شده که در تصویربالا می بینید یکی از طرح های سولاری از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۱- لچک ترنج شهرضایی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۲- لچک ترنج شهرضایی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۳- لچک ترنج شهرضایی یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضا است.

۱-طرح افشان یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

۲-طرح افشان یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

۳-طرح افشان یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

طرح ترنج بوته ای 1

۱-طرح ترنج بوته ای یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

طرح ترنج بوته ای 7

۲-طرح ترنج بوته ای یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

طرح ترنج بوته ای 3

۳-طرح ترنج بوته ای یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

طرح ترنج بوته ای 1

۴-طرح ترنج بوته ای یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

طرح ترنج بوته ای 5۵-طرح ترنج بوته ای یکی از طرح های اصیل شهرستان شهرضااست.

فرش بافته شده با طرح حج خانومی۱-قالی بافته شده با طرح اصیل حج خانومی – متعلق به شهرضا

1فرش بافته شده با طرح حج خانومی۲-قالی بافته شده با طرح اصیل حج خانومی – متعلق به شهرضا

2فرش بافته شده با طرح حج خانومی۳-قالی بافته شده با طرح اصیل حج خانومی – متعلق به شهرضا

4فرش بافته شده با طرح حج خانومی۴-قالی بافته شده با طرح اصیل حج خانومی – متعلق به شهرضا

IMG_2608قالی بافته شده باطرح سیدمیرزا یکی از طرح های اصیل شهرضا

IMG_2605قالی بافته شده باطرح سیدمیرزا یکی از طرح های اصیل شهرضا

IMG_2601قالی بافته شده باطرح سیدمیرزا یکی از طرح های اصیل شهرضا

IMG_2606قالی بافته شده باطرح سیدمیرزا یکی از طرح های اصیل شهرضا

فرش بافته شده طرح بادامیقالی بافته شده با طرح بوته بادامی یکی از طرح های اصیل شهرضا

رش بافته شده طرح بادامیقالی بافته شده با طرح  بوته بادامی یکی از طرح های اصیل شهرضا

1فرش بافته شده از نمونه های طرحاب روستای اسفرجان است.قالی بافته شده از نمونه طرح های خاصه درروستای اسفرجان

IMG_2463قالی بافته شده طرح کیخایی- سه ترنجی نمونه طرح اصیل خاصه روستای هونجان

فرش دستباف شده باقدمت دویست سال با طرح اصیل شهرضا

فرش دستباف شهرضا-طرح فرش اصالتا مخصوص شهرضا-معرفی شهرستان شهرضا

در پایان بایست از امان اله رهبر رئیس اتحادیه فرش شهرستان شهرضا – جواد سودایی از پیشکسوتان طراحی نقشه فرش- آقای ید اله باوفا از خلاقان و تلاشگر ان صنعت فرش دستباف تقدیر و قدردانی کرد.

این گزارش درتاریخ۱۳۹۴/۵/۲۵تهیه شده است.