علیرضا مولائی کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران

علیرضا مولائی کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران
علیرضا مولائی

درتصویر آقای علیرضا مولائی کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران نفر چهارم از سمت چپ هستند.این تصویر تقریبا سال پنچاه گرفته شده است.یاد باد تاریخ افتخار ایران زمین

علیرضا مولائی کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- نفر دوم سمت راست تصویر