علیرضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- سال۱۳۵۰

علیرضا مولائی- کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران سال1350
علیرضا مولائی- کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران سال1350

علیرضا مولائی- کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران – سال ۱۳۵۰

مشخصات افراد از سمت چپ عکس:

فردی  که مدال به ایشان اهدا شده، آقای علی رضا مولائی – کاپیتان تیم والیبال دانشگاه تهران- که به خاطر قهرمانی تیم والیبال  دانشگاه تهران در مسابقات دانشگاه های کشوری – دعوت شده به تیم ملی والیبال

نفر وسط عکس – دکتر حضرتی مدیرکل تربیت بدنی ایران

شخصی که لباس نظامی دارد و مدال اهدا می کند ، تیمسار حجت وزیر ورزش دوره پهلوی

محقق: عمادالدین منصف