عکس پرسنل اداره امور مالیاتی شهرضا در سال ۱۳۲۵

عکس پرسنل اداره امور مالیاتی شهرضا در سال ۱۳۲۵

ارسالی: علیرضا ممیز

لطفا اگر کسی افراد داخل تصویر را می شناسد. تو ایمیل بنده پیام بفرستد.با تشکر فرا وان