قبرستا ن های قدیمی

قبرستان قدیمی نشان دهنده سکونتگاههای قدیمی است.شاید اثری از سکونتگاه درمنطقه ای بجز قبرنباشدوقبرستان ها موزه ژنتیک وفرهنگ آن مردمان می باشد.

درزیرتصاویرقبرستان پانصدساله روستای کهرویه رامی بینید:

http://www.qomshe.tk/wp-content/uploads/2013/01/32-800x800.jpg

درتصویرزیر سنگ قبری را می بینید که نزدیک قلعه چغاد پیداشد:

درزیرتصویری از قبرستان ماش درروستای هونجان رامی بینید:

گرداوری شده باهمکاری سازمان میراث فرهنگی