قلعه تاریخی گبری ها

کشف یکی دیگر از آثار تاریخی مربوط به دوران اساطیری وباستانی تو سط فرهنگی بازنشته و دلسوز شهرضا جناب آقای مصطفی جهانمردی.

قلعه تاریخی اساطیری که براساس مطالعاتم و بررسی ها این قلعه احتمالا به دوره مادها برمی گردد.

دلیل اینکه بعضی ازقلعه ها بر روی قله کوه  ساخته می شدند به خاطر پناه بردن ساکنان قدیمی این مناطق از دست دشمنان است. دشمنان با اسب وقلعه کوب به قلعه های روی دشت حمله می کردند اما نمی توانستند به دژهایی که روی قله کوه ساخته شده بود اند که صعب العبور بودند وبا اسب و ومسلح به قلعه کوب به این قلعه ها حمله کنند. این قلعه ها دارای شکل هندسی خاصی نبودند واین قلعه ها توسط نیروی انسانی و اسرای جنگی و چهارپایان و سنگ و ساروج و آهک و آب ساخته می شدند.برای ساخت این قلعه ها به نیروی کار بسیار زیاد وارزان واعتقادات راسخ نیاز بوده است.به همین دلیل این دژ ها توسط بزرگان و فرمانروایان ایجاد شده اند و جهت جلب حمایت مالی عامه مردم و در صورت لزوم حمایت نظامی آنان , دارای کاربرد ((مذهبی نظامی)) بوده است. کوهها در آیین مغان که ماقبل از زردشت مقدس بوده است. که قلعه گبری ها نیز این گونه بنا گردیده است.

 

قلعه تاریخی گبری ها-آقای مصطفی جهانمردی-سایت معرفی شهرستان شهرضا

قلعه تاریخی گبری ها -آقای مصطفی جهانمردی-سایت معرفی شهرستان شهرضا

آثارقلعه ودیوارچینی برفراز قله کوه مشهوداست.-مصطفی جهانمردی- سایت معرفی شهرستان شهرضا

عکس گرفته شده توسط آقای مصطفی جهانمردی ازروی قله کوه که نشان می دهد افرادی که آن زمان این قلعه

رابنا گذاشته اند چه افراد قوی وسخت کوش بوده اند.

 

  وظیفه عامه مردم است که از این گنجینه تاریخی حفاظت کنند.و به مانند برج های سن بندی مورد تخریب قرار ندهند.آثار تاریخی امانتی از نیاکان برای آیندگان است.که وظیفه ما حراست ونگهداری از هویت ملی واسلامی است که درحفظ ومرمت آثارتاریخی کوشا باشیم.

قلعه گبری ها که توسط فرهنگی بازنشسته جناب آقای مصطفی جهانمردی کشف گردید است نمونه بارز حب الاوطن من الایمان است که ایشان همیشه درراه فرهنگ پیشگام هستند.

این قلعه باساختار ملات سنگ وآهک وساروج ساخته شده است.که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی گردد.

این مطالب باهمکاری جناب آقای مصطفی جهانمردی تهیه گردیداست.