قلعه واژنان

قلعه واژنان در روستای واژنان  قرار دارد. در مورد روستای واژنان از تحقیقات محلی برآمده است که وجه تسمیه واژنان به این خاطر براین روستا نهاده شده که زمان حمله مغولها این روستا به طور کامل واژگون شده است و ابنیه های بعدی بر خرابه های این محل ساخته شده است.که اوج رونق دوباره این روستا به صفویه بر می گردد.

در فرهنگ دهخدا در مورد وجه تسمیه واژنان چنین آمده است:

واژنان

لغت‌نامه دهخدا

واژنان . (اِخ ) دهی است در شهرضا که در ۱۰ هزارگزی مشرق شهرضا و چهار هزارگزی مشرق راه شوسه ٔ شهرضا به آباده واقع است . ناحیه ای است جلگه ای که هوای آن معتدل و دارای دویست و نود و چهار تن سکنه است و آب آن از قنات و محصول آن خربزه و غلات و شغل اهالی زراعت است زنان به کرباس بافی اشتغال دارند و راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰٫)

واژنان سال۱۳۳۲

((۱۰کیلومتری شمال خاور شهرضا ، ۴کیلومتری خاورشوسه شهرضا به آباده , جلگه ،معتدل،سکنه ۲۹۴,شیعه,فارسی،آب ازقنات ، محصولات غلات ،پنبه، بادام، انگور،شغل زراعت وگله داری، صنایع دستی زنان کرباس بافی، راه اتومبیل رو دارد.))

منبع:کتب تاریخ هزارساله شهرضا صفحه۲۳۳

متاسفانه در روستای وازنان دیگرسکنه ای نیست.

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

تصاویری از قلعه واژنان واقع در روستای واژنان

شاید مطلب کوتاه پیامی برای ما که برای میراث فرهنگی شهرخودمان ارزش قایل شویم و حفظ میراث فرهنگی را وظیفه همگانی بدانیم.

نوشته:عمادالدین منصف