قمشه و رضاخان:

untitledاین تصویر  مربوط به دوره ی سلطنت شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷- ۱۱۰۶هـ ) (۱۶۶۷-۱۶۵۹م) می باشد که توسط ژان شاردن جواهر فروش فرانسوی تهیه گردیده است .

درسال۱۱۱۲۹۹هجری شمسی سلطان احمدشاه قاجار درحالی که سردار سپه رضاخان میرپنج,اورا همراهی می نمود به قصد مسافرت به فرانسه,در مسیر راه به شهرقمشه واردشدند.احمد شاه شب را در منزل مرحوم علیرضا خان کیان به سربردوسردار سپه در منزل مرحوم محمد باقرکیان بیتوته نموده فردای آن روز به سوی شیراز رهسپارگردیدند تا از طریق بندر بوشهر عازم فرانسه شوند.چند روز بعد از حرکت احمد شاه سردار سپه از طریق کرمان به تهران بازگشت.

استقبال از سردار سپه در سال۱۳۰۳ هجری شمسی .

احمد شاه از سفردوم خود به اروپا بازگشت ودراین زمان سردار سپه برای استقبال از ایشان از تهران عازم جنوب شد,درمسیرخود وارد قمشه گردیده دراین بود که اهالی قمشه ازاصناف مختلف به استقبال سردار سپه شتافتندودر سه کیلومتری قمشه کلیه اصناف وطبقات مختلف شهربرای گرامی داشتن مقدم او به پیشوازاو رفتندوبه پرپایی چادر که هرچادر متعلق به یک صنف بوداقدام کردند.در چادری که مربوط به صنف تجار شهربود نمونه محصولات وارقام صادراتی محل به نظر سردار سپه رسید که مورد توجه خاص واقع شد.

اما ما جرای گودال حاتم,این گونه بیان شده است که جاده ی اصفهان- شیراز از کنار گودال بزرگی می گذشت که ممکانی برای ریختن زباله ها شهربودودر زمستان آن گودال پرارآب می شد,درآن هنگام حاکم وقت قمشه برای اینکه این مکان هنگام عبور سردارسپه منظره بدی نداشته باشد,تدبیری اندیشید,بدین ترتیب گودال را پرازآب نمود ودستورداد چندین مرغابی برروی آب رها نمایند ولی این عمل باعث شد زباله ها وخاشاک گودال باهم مخلوط شده,سطح آب گل آلوده گردید ومنظره ای زننده پیداکنداین وضع را از بدهم بدتر کرد,حاکم دراین موقع تدبیری تازه ای به کار برد,فرمان داد چند راس گاومیش درگودال آب رهاکنندتا چنین وانمود شود که دراثر شناوری گاومیش ها آب گودال گل آلودگردیده است.اتفاقا این تدبیر موثر افتاد وهنگام حرکت اتومبیل حامل سردار سپه منظره ی شناوری گاومیش ها جلوه ی خاصیپیداکرد.وبه طورکلی اقدام مردم قمشه,خاطره خوشی در ذهن رضاخان باقی گذاشت ومقدمات تغییر نام قمشه به شهرضا فراهم شدوسبک نوین پیشرفت های فرهنگی واجتماعی در شهرضاآغازگردید,البته به دلایل سیاسی,اجتماعی,مذهبی وحساسیت های اهالی منطقه نام قمشه, به شهرضا تغییریافت.

منبع:کتاب تاریخ هزار ساله شهرضاچاپ ۱۳۷۸-صحفات۱۱۱تا۱۱۳

محقق:عمادالدین منصف