محصولات کشاورزی قمشه به بیان سیاحان:

بعضی ازمورخین وجهانگردان در سفرنامه های خود درباره محصولات کشاورزی قمشه,مطالب ذیل را بیان کرده اند.

حمدالله مستوفی سال۷۴۰هجری قمری نوشته:((حاصلش غله ومیوه وانگوربود.))

نظرفیگوئروا درسال۱۲۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۴۹میلادی چنین نوشته است:((همه دشت های مجاورشهرحتی چندفرسنگ پس ازآن زمین زراعی وزیرکشت گندوم وجوبود.خاک این ناحیه اگرچه چرب وبرای شخم زدن نامساعد بودحاصلخیز می نمود.))

گملی کارری سال۱۱۰۶هجری قمری مطابق با۱۶۹۴میلادی بیان کرده است:((میوه های عالی دارد,ازوفورنعمت برخورداراست,روزشنبه آنجاماندیم,مشغولیت ما شکارکبوتربود.))

حاج زین العابدین شیروانی سال۱۲۴۸هجری قمری چنین نوشته: ((میوه های سردسیریش فراوان وحبوب وغلاتش فی الجمله ارزان است,نانش ممتازوانگورش به امتیاز.))

نویسنده نامعلوم دوسفرنامه ازجنوب ایران سال۱۲۵۶هجری قمری نوشته است: ((میوه جات آن از هرقبیل خاصه انگورفراوان وممتاز است.))

کنت دوگبینو درسال۱۲۷۳هجری قمری مطابق با۱۸۵۶میلادی می نویسد: ((قمشه شهری کوچک وکشاورزی,……..درهرسو جنگلهای کوچک از درختان چنار,زردآلوگستردهبودکه بادرختان مو درهم آمیخته ومنظره بدیعی ایجادکرده بود.))

ادوارد پولاک ۱۲۸۲هجری قمری مطابق با۱۸۶۵میلادی نوشته است: ((اگرسواربراسب,۵/۵میل آلمانی به طرف جنوب برویم به شهرقمشه که درمنطقه ای مساعد قراردارد وبه باغ های باشکوه مزین است می رسیم.))

محمد مهدی اصفهانی درسال۱۲۹۹هجری قمری درمورد محصولات کشاورزی قمشه وآبادی های اطراف درکتاب نصف جهان,فی تعریف اصفهان خود نوشته است: ((حاصل اینجا اکثرحبوبات است وخصوصا گندوم آن بسیارخوب می شود,صیفی آن پنبه است که زیاد عمل می آورند باغات هم به قدرخود دارد,میوه آن هم خوب استوانگورزیاد دارد,ازجمله خربزه خوب درآن به عمل می آیدتاوسط زمستان می ماند.))

نظرحاجی پیرزاده سال۱۳۰۳هجری قمری چنین است: ((زراعت آنجا جو وگندوم است وزراعت رابسیارباسلیقه می نمایند.آب وآبادانی وزراعت وباغ دراطراف قمشه بسیاراست.))

منبع:تاریخ هزارساله شهرضا صحفات۲۰۳-۲۰۴

گردآورنده:عمادالدین منصف