مدرسه دولتی روستای موسی آباد سال ۱۳۴۹

مدرسه دولتی موسی آباد سال ۱۳۴۹
مدرسه دولتی موسی آباد سال ۱۳۴۹

مدرسه دولتی روستای موسی آباد سال ۱۳۴۹

ردیف جلو از راست آقایان:

ایزدی ؛ میرپوریان ؛ کاجی ( مدیر مدرسه ) و قدرت الله کیانی

فرستنده: احمدرضا کیانی