مدرسه ملی شهرضا درسوم خردادماه سال۱۳۱۱

دبستان ملی

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا