مدرسه ملی شهرضا-سال1324

 منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکزتحقیقات معلمان شهرضا