مدرسه ملی شهرضا-سال۱۳۲۴

 منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکزتحقیقات معلمان شهرضا