مرحوم محمد باقرخان کیان

شادروان محمد باقرخان کیان ,درآخر دوره قاجار وآغاز دوره پهلوی اولین کلانتر شهر قمشه بود.او باهمکاری علیرضاخان کیان وراهنمایی دوتن از افسران اداره امنیه (ژاندارمری) یعنی شاهزاده عبداله میرزا ومختاری,مشهور به (قلعه بیگی)مدرسه ای چهار کلاسه ملی در کوی (پای درختی) تاسیس کردند.

این مدرشهبه نحو مطلوب اداره می شدوشاگردان,همه دارای لباس متحدالشکل بودندواز محل کمک اهالی,اعانات وشهریه کودکان اداره می شد.درسال۱۲۹۴شمسی,نام مدرشه دانش رابه خود گرفت.درهنگام ورود احمد شاه قاجار وسردار سپه به شهرضا,اوسمت مهمانداری داشت.دراقدامان شادروان محمد باقرخان کیان می توان به:

۱- تاسیس اداره ثبت که به وسیله کارشناس آلمانی نقشه برداری زمین ها وخانه ها صورت گرفت.

۲- تاسیس مدرسه شش کلاسه ملی وبخشی از حقوق به وسیله محمد باقرخان وعلیرضا خان وآمیرزاآقا میربدوحاج میرزا علی ناظم(حاج ناظم)پرداخت می شد.

۳- تاسیس شهرداری (بلدیه)وانجمن شهر وازبانیان فرهنگ نوین درشهرضا


(منبع:کتاب مشق آفتاب-صفحه ۹۵٫نویسنده؛فضل الله مطیعی)