مسابقه دوچرخه سواری شهرضا

مسابقات دوچرخه سواری شهرضا در تاریخ 29تیرماه سال 1357

مسابقات دوچرخه سواری شهرضا در تاریخ ۲۹تیرماه سال ۱۳۵۷

نفراول از سمت چپ:نفر اول مرتضی قماشی – نفر دوم اسماعیل پورحسین- نفر سوم اصغر نیکجو – عباس سالاری ناظر مسابقه