مسجد حاج عبدالحمید

تاریخچه ی بنای مسجد تاریخی حاج عبدالحمید مربوط به دوره قا جاراست.

مشخصات بنا

این بنا دارای دوایوان درجهات شمالشرقی وجنوب غربی می باشدکه درکنار صحن مستطیل شکلی با کشیدگی درجهت قبله قرارگرفته اند.نمای روبه قبله این بنا متقارن با جبهه متقابل خود می باشد.با این تفاوت که درپشت آن گنبدخانه قرارگرفته.ایوان هاباقوس جناقی وفضای مجاور آن دارای قوس هلالی می باشند که نور داخل را تامین می کند.شبستان این بنا نوساز می باشدکه در جبهه شمالی صحن بنا واقع شده وظاهرا قسمتی از بنا که در گذشته تخریب شده ایجاد گردیده.ورودی اصلی مسجد از گوشه جنوبی آن می باشد.این ورودی دارای سردری با پوشش نیم طاقی بوده که درسالهای اخیر کاشی کاری شده وبه کمک هشتی ساده ارتباط گذر اصلی با صحن برقرار می کند.ایوان جنوبی بنا دارای پوشش گنبدی است که بر روی مقطع استوانه ای قرار گرفته.پلان فضای زیر گنبد دارای شکلی چهار وجهی می باشد,که با تدبیر معماری به دایره تبدیل شده این امر سبب گردیده نمای زیرگنبدتزئینات زیبایی به خود بگیرد. فضا های مجاور گنبد خانه نورخود را از چهارپنجره اطراف گنبد خانه ودیوارهای مشبکی که با بیرون ارتباط دارند تامین می کنند.

تزئینات به کار رفته دربنا

تزئینات کاشی کاری بانقوش اسلیکی سردر ایوان

کاربندی های اجری زیرگنبدومقرنس کاری بالای محراب

ناودان های سنگی

آجرکاری بدنه دیوار مجاور کوچه دربالای وجه جنوبی صحن وبدنه ایوان روبروی محراب

 

Untitled-1

درتصویربالا نمای مسجدحاج عبدالحمیدرامی بینید.

Untitled-2

پشت بام مسجد حاج عبدالحمید

۱۱محراب زیرگنبدخانه

۱۲محراب زیرگنبدخانه

۱۵گچبری های محراب زیرگنبدخانه

۱۳فضای زیرگنبدخانه

۱۴گنبدخانه

۱۶فضای زیرگنبدخانه

۱۷فضای مجاورگنبدخانه

Untitled-3

نمای سردرمسجد حاج عبدالحمید

محقق:عمادالدین منصف

دیدگاهتان را بنویسید