مسجد حاج هادی

 پیشینه تاریخی مسجد حاج هادی

مسجد حاج هادی مسجدی است قاجاری که قدمت آن به استناد تاریخ سنگاب مسجد به سال ۱۲۸۴ هجری قمری مقارن با دوران سلطنت مظفر الدین شاه قاجار می رسد.

مشخصات بنای مسجد حاج هادی

مسجد حاج هادی با وسعتی در حدود ۲۲۰۰ متر مربع حیاطی مربع شکل داردکه شبستان ستون دار مسجد در جبهه شرقی آن قرار گرفته است. شبستان مسجد دارای شش ستون با پایه های سنگی هشت گوشه است که شبستان بر آن استوار گردیده است .بر بام شبستان مهتابی وسیعی است که اطراف آن با جرس و دهانه محصور گشته و محرابی درست در بالای محراب شبستان در دیواره جنوبی بنا گردیده است. در جلوی شبستان رواقی است که قرینه آن در جبهه غربی تمام بنای جبهه غربی را تشکیل می دهد.ورودی مسجد در جبهه جنوبی قرارگرفته و مأذنه ای بر فراز آن استوار گشته است. مأذنه مسجد از جمله بخش های ارزشمند بنا است. سطح مسجد از سطح خیابان حکیم الهی پائین تر و اختلاف ارتفاع آن به بیش از ۵/۱ متر میرسد. سنگاب مسجد همانگونه که ذکر گردید مورخ ۱۲۸۴ هجری قمری است. مصالح بکار رفته در بنا: آجر-خشت-سنگ-چوب-گچ و غیره می باشد.

 

مسجد حاج هادی

شبستان مسجدحاج هادی

مسجد حاج هادی

درتصویر ساختمان ماذنه مسجد حاج هادی را می بینید.

دیدگاهتان را بنویسید