مسگران شهرضا

با زارچه مسگران شهرضا تقریبا ۱۲۰سال پیش ساخته شده مشترکی ۴ صاحب است.که معماری آن به سبک بازار قیصریه اصفهان است و دارای ۳ در ورودی است.

Untitled6jpg

صنعتگرحاج خلیل زمانی

یکی از استاد کاران مسگر شهرستان شهرضا آقای حاج خلیل زمانی متولد ۱۳۲۶که از سن ۱۳سالگی شروع به حرفه اموزی این صنعت نزد استادکاران آن زمان پرداخته واز سال۱۳۴۸ به صورت حرفه ای تا الان به این فعالیت مشغولند.

صنعتگر علی شعاعی

آقای شعاعی از پیشکسوتان صنعت مسگری شهرضا که همکنون ازکارمسگری بازنشسته شداند.

صنعتگر آقای علیرضا مقصودی

آقای علیرضا مقصودی متولد ۱۳۰۹ از پیشکسوتان صنعت مس شهرضا

https://www.shahreza.info/wp-content/uploads/2014/07/1-800x800.jpg

صنعتگر آقای جواد محرابی

آقای جواد محرابی متولد ۱۳۲۶که از صنعتگران مس دربازارچه مسگران شهرشهرضا می باشد والان فقط به سفیدگری مس مشغولند.

نوشته:عمادالدین منصف