مهمانسرای شهرداری شهر شهرضا

مهمانسرای شهرداری شهر شهرضا توسط اداره میراث فرهنگی استان اصفهان در سال ۱۳۴۵ شروع و در سال ۱۳۵۶ به اتمام رسید.

تصاویر زیر مجموعه ای از فعالیت و ساخت و ساز مهمانسرای شهر داری هست.

مهمانسرای-شهردار

 

مهمانسرای-شهردار

مهمانسرای شهرداری

مهمانسرای شهرداری

مهمانسرای شهرداری

مهمانسرای شهرداری

مهمانسرای شهرداری

مهمانسرای شهرداری