میراث تاریخی و فرهنگی روستای تاریخی قوام آباد

قلعه روستای قوام آباد

روستای تاریخی قوام آباد این روستا در دهستان منظریه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۶ نفر (۴۷خانوار) بوده‌است. قدمت روستا به دوران سلجوقیان

می رسد.همانطور که می دانید در حمله مغول ها که هیچ جایی از ایران در امان نماندند . روستاهای دهستان منظریه تخریب شده و باز در دوران هایی که امنیت توسط حکومت مرکزی برقرارشده روستاها باز به شکوه و تجلی قبل از خود باز گشتند. که در دوران صفویه  به اوج رونق رسیده اند.

روستای قوام آباد شهرضا دارای سه ابینه تاریخی گردشگری هست که در مقاله قبل به آب انبار دوطبقه روستای قوام آباد پرداختم. در این مبحث به آب انبار وقلعه تاریخی قوام اباد اشاره می کنم.

آب انبار روستای قوام آباد شهرضاآب انبار روستای قوام آباد

آب انبار روستای قوام آباد شهرضاآب انبار روستای قوام آباد

آب انبار روستای قوام آبادآب انبار روستای قوام آباد

آب انبار روستای قوام آباد

داخل آب انبار روستای قوام آباد

                                                       داخل آب انبار روستای قوام آباد

قلعه روستای قوام آباد

قلعه روستای قوام آباد

قلعه روستای قوام آباد

قلعه روستای قوام آباد

قلعه تاریخی روستای تاریخی قوام اباد

 

                                                                                آب انبار دوطبقه روستای قوام آباد

 

محقق: عمادالدین منصف