میرزا حسن مفتون

«میرزا حسن مفتون» از عرفا و اوتاد شهرضا است که در سال ۱۲۲۶در این شهر دیده به جهان گشود. به مکتب رفت و در محضر عارفان و عالمان توشه‌ها برگرفت تا جایی که از همراهان خاص صفی علیشاه شد. صفی‌علیشاه او را «هدایت علی» نامید و به جانشینی خود برگزید. پس از سفری چند ساله به هندوستان به ایران بازگشت. مفتون، گوشه نشینی و سیر و سلوک را بر جانشینی صفی علیشاه ترجیح داد؛ به شهرضا برگشت و به ارشاد مردم پرداخت. او سرانجام در آذر  ۱۲۸۵ در ۵۹ سالگی جهان را بدرود گفت.

میرزا حسن مفتون -سایت معرفی شهرستان شهرضا

میرزا حسن مفتون -سایت معرفی شهرستان شهرضا

توضیح تصویر:اولین نفر در سمت چپ میرزا حسن مفتون

تخلص میرزا حسن، مفتون و میان عرفا و ادبا به «سید المشایخ» شهره بوده است. مفتون مثنوی معنوی را شرح و تفسیر و آن را به ظهیرالدوله اهدا کرد.

چند سال پیش، دیوان اشعار مفتون به همت نوه ایشان خانم علویه مفتون‌پور، آموزگار دیرین شهرضا و همسرشان علی صهبا، یکی از بنیادگذاران فرهنگ نوین و علم و دانش شهرضا، گردآوری و منتشر شد؛ در این دیوان ۱۵۵غزل، چندین قصیده و قطعه و رباعی میرزا حسن مفتون گردآوری و ارائه شده است.