نقشه شهر شهرضا – سال ۱۳۵۳

عنوان اصلی: شهر شهرضا
عنوان‌های فرعی : شهر قمشه
عنوان سند: شهرضا
پدید آورنده: سازمان برنامه و بودجه. مرکز آمار ایران
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: ۱۳۵۳ ش. (دوره پهلوی دوم)
متون موجود در سند:
منبع:

مرکز آمار ایران. مجموعه نقشه شهرهای استان اصفهان، استان چهارمحال بختیاری، استان ایلام، استان کرمانشاهان، استان لرستان. جلد سوم. ۱۳۵۳٫

مکان: شهرضا، استان اصفهان