نقشه هایی که درآن شهر قمشه نمایان است.

قمشه ,ظهور اسلام

قمشه دوره ایلخانیان

قمشه دوره تیموریان

قمشه دوره صفویان

منبع:کتاب تاریخ هزار ساله شهرضا- نوشته ولی الله مسیبی-چاپ اول ۱۳۷۸

گردآورنده:عماد الدین منصف