هنرمندگرامی محسن خیرمند

آقای محسن خیرمنددر سال ۱۳۵۷ در شهرضا متولد شد.ایشان تا مقطع تحصیلی دیپلم در رشته میکانیک تحصیل کردند.

بنابر علاقه شخصی خود از سال۱۳۷۰نزد استاد رضا رزی شروع به آموزش ساخت سازکردند,درسال اول نزد استاد آموزش مقدماتی ساخت سازویلن دیدندو درسال بعد نزد استاد شروع به آموزش ساخت سازتار نمودند.که به صورت نیمه وقت در کنار کار اصلیشان به ساختن ساز تار ادامه دادند.دراین مدت از راهنمایی های آقای کوروش دانایی استفاده نمودند.

درسال۱۳۸۵به صورت حرفه ای پیش استاد پوریا مراحل تکمیلی وحرفه ای ساخت سازتار را آموختند.و به عضویت خانه موسیقی درآمدند.واز آن وقت به صورت حرفه ای ساخت ساز تار مشغولند.وکسب وپیشه خود را ساخت ساز تار انتخاب کردند.برای این هنرمند آرزوی پیشرفت وسعادت داریم.

سازتاردرحال تعمیر

نویسنده:عمادالدین منصف