هنرمند گرامی جواد سودایی

آقای جواد سودایی در سال۱۳۲۶در شهرضا چشم به جهان گشود.او در خانواده اهل هنر به دنیاآمد. پدر او حاج قاسم سودایی درصنعت فرش دستباف فعالیت می کرد.تا کلاس ششم قدیم را بیشتر نخواند.در مدرسه با تشویق معلمان دلسوز استعدادش در هنر نقاشی شکوفا گشت وبا اینکه در شهرستان شهرضا آن زمان جایی برای آموزش نبود به سبب ذوق هنری وی دراین مسیرگام برداشت وحتی لوازم موردنیاز مثل:بوم,رنگ را خود درست می کرد.و به نقاشی رنگ وروغن می پرداخت.آرزوی سعادت برای این هنرمند داریم.