پاکنده

پاکنده:

پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن شدن درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند.

منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه ۵۸۲

به علت گسترش شهر این پاکنده هارا یا پرشده است یا درش را گرفته اند.

پایاب:

پله های زمینی حفر کرده اند به مجرای قنات رسانیده اند و در انجا حوضخانه کنده و با آجر و اهک ساخته اند و برای رخت شویی زنان در زمستان.چه که آبهای قناتی به مقتضای طبیعت از زمستان گرم است و هر یک از آن سی ویاشصت ویاهفتاد پله می خورد.

منبع:سایت ویکی پدیا

به تازه گی دراجرای توسعه کوچه ای پشت مسجدقائمیه شهرضا پاکنده ای که سالیانی درش راگرفته بودند رویت شدکه باخبردارشدن نمایندگی اداره میراث فرهنگی شهرستان شهرضافورا جلوی اقدامات بعدی توسعه سازی کوچه گرفته شدوالان نیز آقای شبانی رییس محترم نمایندگی اداره میراث فرهنگی شهرستان شهرضا اقدامات لازم را برای ثبت کردن این اثر تاریخی که سبک معماری آن به اواخرقاجاریه می رسد انجام داده اند. امیداست که این اثرتاریخی محفوظ وبه ثبت ملی برسد.

IMG_2390تصویر۱

IMG_2389تصویر۲

IMG_2394تصویر۳

گردآورنده عمادالدین منصف