پرفسور نبی اله فرزانه

پرفسور نبی اله فرزانه فرزند دوم حکیم فرزانه درسال۱۳۱۱خورشیدی در شهرضا دیده به جهان گشود.تحصیلات مقدماتی را در شهرضا واصفهان فراگرفت و سپس برای تکمبل تحصیلات به تهران رفت ودر رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد.

پس از فراگیری پزشکی به فرانسه رفت ودرپاریس تخصص خود را در بیماریهای تنفسی گرفت.

در فروردین ماه سال۱۳۴۵به عنوان پرفسور وابسته به دانشگاه پاریس انتخاب شد.در اسفندماه ۱۳۴۶شورای آموزشی دانشگاه تهران به عنوان دانشیار دانشکده پزشکی برگزیدولی به دلایلی درایران نماند وبه فرانسه بازگشت ودر دانشگاه نانسی وبعد در دانشگاه رن به آموزش وطبابت پرداخت ودر سال۱۳۷۶ بازنشسته شد.وی به موازات تحصیلات واشتغال پزشکی به فاگیری علوم دینی وفلسفه پرداخت که دراین رشته بزرگترین استاد وی پدرش بود.از آثاروی می توان به کتاب ((بررسی فلسفی مبدا,مسیرومعاد))که به چاپ رسیده است وکتاب دیگری بانام((سیری درحکمت,عرفان وتصوف))که درآینده چاپ می شوداشاره کرد.پرفسور نبی اله فرزانه اکنون نیز باخانواده درکشور فرانسه زندگی می کند.

نوشته ی دکتر مهدی فرزانه برگرفته از کتاب روشنای یادها.