پل های قدیمی

خلاقیت و ذکاوت بشر و تلفیق ان با تجربه اش به تولید شاهکارهای توام مهندسی و معماری دربناهای خصوصی و عمومی ازجمله پل سازی انجامید که دراین میان جدا ازذوق زیبایی شناختی معماران تدبیر آنها درترکیب قطعات کوچک و مصالح طبیعی چون خاک و سنگ برای ساختن قطعات و حجم های بزرگ شگفت انگیز بوده است که بهترین و زیباترین پلهای قدیمی درسراسر دنیا حاصل این خلاقیت است .بابررسی پلهای تاریخی ایران می توان نتیجه گرفت که عوامل گوناگونی درشکل و چگونگی ساخت آن نقش دارند گاهی پلها علاوه بر عملکردشان به نوعی تندیس نیز تبدیل می شدند پلهایی که شکل آنها را دلایل سازه ای تعیین نمی کرد .بلکه ابتدا حس زیبایی شناسی طراحی سرچشمه می گرفتند این عنصر همان قدر که برای صنعتگران و مهندسان جذاب بوده است دراین تحقیق سعی شده است تا مشخصه های معماری و سازه ای پلهای قدیمی مورد بررسی قرارگیرد بی تدبیر شناخت و بررسی عناصری چون پلهای قدیمی ایران که به لحاظ اهمیت وجایگاه ویژه شان درمسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و هنری شاخص هستند می توانند موضوعات بکری برای شناخت بیشتر مهندسی و معماری بومی این سرزمین باشند .

پل های قدیمی شهرستان شهرضا بیشترازدوران صفویه باقیمانده اند.

تصاویری از پل امامزداه سیدخاتون(ع):

 

 

 

 

تصویری از پل قدیم روستای مسینه