چشمه آب توت

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت در دامنه رشته کوه دامزاد قرار دارد.به گفته اهالی روستای مقصود بیک علت  نامگذاری چشمه آب توت بدین شرح است : چندصد سال پیش در کنار این چشمه به دلیل حاصلخیزبودن خاک دهها اصله درخت توت سیاه و سفید کاشته اند که هم اکنون نیز تعدادی از آن درختان توت کهن سال وجود دارند. و در هر جای مشاعی که درخت توت کاشته می شد این درختان وقف عموم مردم می گردید.به این علت نام این چشمه آب توت نامیده شده است.

 

 

چشمه آب توت -شهرستان شهرضاچشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضاچشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

چشمه آب توت -شهرستان شهرضا

محقق:عمادالدین منصف

عکاس: حامد عابدی