کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال1333)

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال1333)

ردیف جلو ازراست به چپ:

1- ….2 – شکوهی 3 -عبدالطیف شفیعی 4- قدرت اله کیانی 5- میرزا عبدالعلی قاسمی(مدیردبستان)6- مصطفی اسماعیل پور(دهدار) 7- عبدالرسول سنجری 8- منصورخان احمدی 9- باباحسن(مستخدم)

منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا