کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال۱۳۳۳)

کادرآموزشی ودانش آموزان دبستان شاه سید علی اکبر(اردیبهشت ماه سال۱۳۳۳)

ردیف جلو ازراست به چپ:

۱- ….۲ – شکوهی ۳ -عبدالطیف شفیعی ۴- قدرت اله کیانی ۵- میرزا عبدالعلی قاسمی(مدیردبستان)۶- مصطفی اسماعیل پور(دهدار) ۷- عبدالرسول سنجری ۸- منصورخان احمدی ۹- باباحسن(مستخدم)

منبع:فصلنامه اندیشه نو- مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا