کادرفنی واداری آموزشگاه حرفه ای شهرضا به سال تحصیلی سال۳۵-۱۳۳۶

از سمت راست به چپ:مهندس پرویز مطیعی هنر آموز معماری ۲- مهندس عباد سیچانی هنر آموز ۳- آقای دانشمند هنر آموز درودگری ۴- حاج ولی اله علوی ناظم آموزشگاه ۵- آقای حقوقی دبیر شیمی۶-فضل اله مطیعی رئیس ودبیر ۷- دبیر محمد علی بهرامی ۸- مهندس پرویز نیازی دبیر فنی ۹- عبدالرسول سخائی حسابدار ۱۰- آقای منصور میتا هنر آموز ۱۱- اقای بهنام استاد کار فلزکار ۱۲- آقای ایزدی استاد کار درودگری

منبع:فصلنامه اندیشه نو -مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا