کارمندان سازمان تعاون روستایی و بانک کشاورزی شهرضا – سال ۱۳۴۴

کارمندان سازمان تعاون روستایی و بانک کشاورزی شهرضا – سال ۱۳۴۴

لطفا اگر کسی افراد داخل تصویر را می شناسد به من ایمیل ارسال کند.سپاس