کاروانسراهای داخل بازاربزرگ شهرضا

 

در ایام قدیم گه تجارت بین شهرستانهای دور باشهرضا زیاد بوده به صورت کاروانی با هها شتر بار ودهها نفر اسب سوار وارد بازار می شدند در کاروانسراها اتراق می کردند.وهر کس حجره ای را درداخل کاروانسرا برمی گزید وکالاهایی که خودتهیه کردبودند را دربازار می فروختند وکالاهای مایحتاج را تهیه می کرداند.یکی ازاین کاروانسراها ,کاروانسرای متقی است ؛که درزیر چندعکس ازنماهای مختلف  این کاروانسرا گرفته شده:

نمایی از کاروانسرای متقی

                    نمای یکی ازحجره های کاروانسرای متقی

         نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای چهارسوق

    نمای کاروانسرای شاهمنصوری

    نمای کاروانسرای شاهمنصوری