کاروانسرای عباسی(ملک التجار)

کاروانسرای ملک التجار از دوران صفویه در کنار امامزاده شاهرضا قرار دارد.والان به صورت هتل سنتی تغییر کاربری داده شده است.

           نمای داخلی کاروانسرای ملک التجار که به هتل سنتی تغییر کاربری داده شده است.

          نمای داخلی کاروانسرای ملک  التجاردرشب

   حجره های کاروانسرای ملک التجار

گفته می شود جعفرخان زند پسر برادر کربم خان زند در یکی از این حجره ها به خاک سپرده شده است.

گردآورنده:عماد الدین منصف