کارکنان ودانش آموزان مدرسه خیام شهرضاسال۱۳۲۱هجری شمسی

مدرسه خیام

نشسته ازسمت راست:

آقایان حیدرعلی نعیم- مهدی تقوی – انصاری- علی صهبا(معون آموزشگاه)- علی اکبرتقوی –عنایت الله امام(ریاست وقت فرهنگ)- سیدجلال الدین تقوی- محمد باقرفرزانه- یحیی انصاری-؟؟-؟؟

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکزتحقیقات معلمان شهرضا

گردآورنده:عمادالدین منصف