کارگاه ماشین صفحه تراش هنرستان صنعتی شهرضاسال۱۳۴۷

هنرستان

از راست به چپ:آقایان امین الله فرقانی-حاج حبیب الله گلابگیر- بهمنیار

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکز تحقیقات معلمان شهرستان شهرضا

گردآورنده:عمادالدین منصف