کبوتر چاهی

 کبوترهای چاهی در قنات های مرکزی ایران به وفور وجود داشتند اما به دلیل شکار بی رویه نسل آنها رو به انقراض است روزگاری گله های زیادی از این نمادهای صلح در صحراهای شهرضا و کبوتر خانه ها و جود داشت که پرواز آنها به آسمان صفایی دیگر می بخشید اما امروزه تنها پناهگاه مطمئن برای معدود بازماندگان درون قنوات است ما انسانها در تخریب طبیعت چه نکرده ایم؟

لانه ی کبوترچاهی درون قنات

تخم کبوترچاهی را درلانه می بینید.

جوجه کبوترچاهی را به همراه مادرش می بینید.

درتصویرعکس یک کبوترچاهی را درنزدیکی لانه اش می بینید.

کبوتر چاهی مطلب ازمسعود عسگری عمروآبادی