یادگاری از صدفصل رویش

ازسمت راست تصویر:

جلال طباییان ، مصطفی مجرد ، یدالله کاظمزاد دبیر ریاضی ، رحمت الله عمو حیدری ، حمزه پژوهنده