یادگاری ماندگار

از سمت راست تصویر : نورالله ضیایی ، علی اکبر شکور ، حسین الهی قمشه ای ، خاتمی ، حسن باقی ، مصطفی مجرد ، مسیح الله جمالی