یک من

قبل از اینکه کیلوگرم واحد اندازه گیری وزن وارد ایران شود دراستان اصفهان از واحد((من ))برای اندازگیری وزن استفاده می کردند که یک من در استان اصفهان همان شش کیلوگرم امروزی است. برای وزن کردن از ترازو ووزنه دراندازه های مختلف استفاده می شد.بقیه وزنه های خرد عبارت بودند از: سه –چارک,نیم من,صدرم,پنجاه, بیست وپنج ,ده نار,پنج نار وکمتر ازآن مثقال بود.

وزنه یک من دراستان اصفهان که معادل شش کیلوگرم امروزی

وزنه ((یک من)) دراستان اصفهان که معادل شش کیلوگرم امروزی

درتصویر دونمونه وزنه واحد اندازگیری ((من)) را می بینید که سنگ بزرگتر(( یک من کامل)) وسنگ کوچکتردرسمت

چپ ((نیم من))که معادل ۳کیلوگرم امروزی است.

بایست به این نکته توجه داشت که وزنه های اندازگیری واحد ((من))ازسنگ تراشیده می شد وبعدا از فلزآهن برای ساخت وزنه واحد((من))مورداستفاده قرار گرفته.

درکاروانسراها از ترازویی استفاده می کردند که قاپون نام داشت.در زیر یکی از این ترازوهای قدیمی که در کاروانسرای چهارسوق استفاده می شد را می بینید:

ترازوی قدیمی که درکاروانسرای چهارسوق بازاربزرگ شهرضا استفاده می کردند.

کپه های ترازورا در تصویر می بینید که دریک طرف اجناس ودرطرف دیگر وزنه برای اندازگیری جنس را می گذاشتند.

وزنه سه من که ازآهن ساخته شده وبرابر ۱۸کیلوی امروزی است.

درتصویر قلابی را می بینید که به تیرک وسط راهروی ورودی کاروانسرا آویزان است که ترازورابه آن آویزان می کردند.

نوشته:عمادالدین منصف