تاریخ سیاسی- نظامی قمشه

یکی از مهمترین عواملی که توانسته قمشه را درحوادث واتفاقات تاریخی ایران واردکند موقعیت جغرافیای این شهراست. هجوم نیروهای عر ب از جنوب غربی ایران و به دنبال آن فتح اصفهان ,قمشه را دراین مسیر این نیروها قرار داد.قمشه درسال های اولیه هجری براثر حرکت های حکومت های محلی دستخوش تغییراتی گردید,وبا پایتختی اصفهان در دوران سلجوقیان قمشه به علت […]

ادامه مطلب

کبوتر چاهی

 کبوترهای چاهی در قنات های مرکزی ایران به وفور وجود داشتند اما به دلیل شکار بی رویه نسل آنها رو به انقراض است روزگاری گله های زیادی از این نمادهای صلح در صحراهای شهرضا و کبوتر خانه ها و جود داشت که پرواز آنها به آسمان صفایی دیگر می بخشید اما امروزه تنها پناهگاه مطمئن برای معدود بازماندگان درون قنوات […]

ادامه مطلب
1 2 3 4