دآنش آموزان دانشپایه ششم ابتدایی دبستان دولتی خیام درسال تحصیلی1343-1342

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا