دآنش آموزان دانشپایه ششم ابتدایی دبستان دولتی خیام درسال تحصیلی۱۳۴۳-۱۳۴۲

منبع:فصلنامه اندیشه نو-مرکزتحقیقات معلمان شهرستان شهرضا