اعضاء

۱-  کیوان سرایی مسول فنی سایت

۲- عمادالدین منصف مدیر مسول سایت

عمادالدین منصف دارای مدرک کارشناسی جغرافیا – فعال فرهنگی که مدت پانزده سال هست که در زمینه تاریخ و فرهنگ شهرضا فعالیت دارم.

۳- محمدرضا آقاخانی فعال حوزه تاریخ آموزش و پرورش شهرضا

۴- مصطفی منصف فعال حوزه فرهنگ وهنر

۵- مصطفی جهانمردی فعال حوزه گردشگری شهرضا