لوافی (لبافی)

شغل لوافی

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا لوافی (لبافی) است.

لوافی نوعی بافندگی است که به صورت تار وپود انجام می گردد.در قدیم برای حمل بار بر از تولیدات این کار استفاده می شد.این تولیدات مثل :توبره,گاله,تاچه و…. که برای حمل بار در قدیم از این وسایل استفاده می گردید.وحتی چادر سیاه عشایر نیز تولید می کردند.

دستگاه لوافی دارای یک چهار چوب است.که دوستون ایستا عمودی دارد ودارای دومحور افقی یکی دربالا ویک در پایین به صورت متحرک دارد. بعد از آنکه کار به صورت عمودی بر روی دستگاه لوافی آورده شد.نخ های کار باید کُجی شود.که در قالی یک کجی وجود داردولی در این کار دو کُجی وجود دارد که بعد از کُجی شدن توسط طناب هایی چوب های کُجی به کمان هایی وصل می شود که با بالا وپایین شدن این کمان ها نخ ها به صورت ضرب دری (چپ وراست)شده به صورت تارو پود بافته می شود.در حین بافتن نیز می توان نقشهایی در بین کار انداخت.در پایان کار سرنخ ها را که حدودا ۱۵سانتیمتراست به صورت زنجیره ای از هم رد کردومی بافند.که نخ ها از هم در نرود.که در اصل به این کار لوافی می گویند. تنها کارگاه این صنعت دستی در کوچه هفت پیچ شهرضاتوسط معلم خوش ذوق آقای سعید همایی که این کار را از نیا کان خود به ارث برداند برپااست وهنوز هم به فعالیت مشغول می باشد.

لوافی- یکی از زیر رشته های بافندگی است که اقلامی مثل:خورجین،توبره،جوال،زیلو و...با دستگاه لوافی بافته می شود.-سایت معرفی شهرستان شهرضا

لوافی- یکی از زیر رشته های بافندگی است که اقلامی مثل:خورجین،توبره،جوال،زیلو و…با دستگاه لوافی بافته می شود.-سایت معرفی شهرستان شهرضا

در تصویر چهار چوب دستگاه لوافی را مشاه می کنید.

در تصویر چهار چوب دستگاه لوافی را مشاه می کنید.

شغل لوافی یکی از پیشه های قدیمی شهرستان شهرضا هست.

شغل لوافی یکی از پیشه های قدیمی شهرستان شهرضا هست.

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا شغل لوافی بوده است.

یکی از مشاغل قدیمی شهرضا شغل لوافی بوده است.

 

نوشته:عمادالدین منصف این مقاله در۲۵ دیماه ۱۳۹۳تهیه گردیده است.

متاسفانه به دلیل عدم حمایت ازاین هنرمند ,کارگاه ایشان همکنون بسته است وهیچگونه فعالیتی دراین زمینه ندارند.