پاکنده

پاکنده-سایت معرفی شهرستان شهرضا

مقدمه:

پاکنده:

پاکنده جایی بوده که آب قنات وقبل ازآفتابی شدن وروان شدن  درجوی چون آب زیرزمین بوده دارای آبی گرم ومکانی مناسب جهت شستن لباس وظروف بوده وزنان این چنین ازآن استفاده می نموده اند.

منبع:کتاب تاریخ شهرضاصفحه ۵۸۲

به علت گسترش شهر این پاکنده هارا یا پرشده است یا درش را گرفته اند.

پایاب:

پله های زمینی حفر کرده اند به مجرای قنات رسانیده اند و در انجا حوضخانه کنده و با آجر و اهک ساخته اند و برای رخت شویی زنان در زمستان.چه که آبهای قناتی به مقتضای طبیعت از زمستان گرم است و هر یک از آن سی ویاشصت ویاهفتاد پله می خورد.

منبع:سایت ویکی پدیا

پایاب یا پاکنده سازه ای است برای دسترسی آسان افراد به گذرگاه زیرزمین آب قنات و یا عبارتست از کوره ای که به صورت مورب از سطح زمین به قنات گشوده شده و با پله هایی به کوره اصلی وصل می گردد. این حفره با شیب ملایم از سطح زمین به کوره قنات ختم می شود. توسط پایاب دسترسی مردم به آب قنات در محلات فراهم می شده است . انواع پایاب شامل پایاب عمومی جهت دسترسی عموم به آب قنات و پایاب خصوصی است که در منزل اشخاص ایجاد می شده است . احداث پایاب های عمومی در محلات برای دسترسی کسبه و  دیگر مردمان به منظور رفع نیازهای روزمره از قبیل برداشتن آب شامیدنی، تجدید وضو، شستشو و … و نیز آرامیدن در خنکای فضای پایاب در کنار آب انجام می شده است.

تصاویر زیر مربوط به پاکنده ی است که در

تصویر۱

پاکنده-سایت معرفی شهرستان شهرضا

تصویر۲

IMG_2394تصویر۳

گردآورنده عمادالدین منصف