آزاد خان افغان و قمشه

قصبه قمشه از توابع اصفهان و بسیار خوش آب و هوا و در آراستگی و پیراستگی و کثرت حدایق و بساتین محکم مانند اصفهان با لطف و صفا بود و حصاری داشت بسیار محکم و استوار و اهلش هر یک پرخاشجویی مانند اسفندیار بودند .

ادامه مطلب