آش های سنتی شهرضا

آش ها

روش پخت آش تقریباًهمه جا یکسان است و امروز، با گذشته تفاوت چندانی ندارد.  گاهی نام این آش ها و مواد آن فرق دارد. لذا در این بخش معروف ترین آن ها آمده است و به دستور پخت و جزئیاتی که باعث تفاوت این آش ها   می گردد پرداخته  شده است.

ادامه مطلب