تصویری از دکتر مرتضی قلی خان کیان و افراد دیگر

نفر اول از سمت چپ تصویر:

آقای ایزدی فرماندار دوم دکتر کیان سوم عبدالعلی قاسمی چهارم نعمت اله مولایی و  پنجم عزیزاله موسایی

ادامه مطلب